NOUNACK'S ELEVAGE

HUSKY - MALES REPRODUCTEURS

LES MALES LOF

Hounack  
Jips  
Jouk 
Maïcko 1 (fils de Jana et Jips)
Maïko 2 (fils de Jana et Jips)
Mystik (fils de Jana et Jips)
Maïcko (fils de Jane et Hounack)
Nike  

LES MALES NON LOF

Hustang - retraité  
Toto
Jenko