NOUNACK'S ELEVAGE

HUSKY - MALES REPRODUCTEURS

Les Mâles LOF

Hounack                                                                                                 

Jips                                                                                                        

Jouk                                                                                                        

Maïcko 1 (fils de Jana et Jips)

Maïko 2 (fils de Jana et Jips)

Mystik (fils de Jana et Jips)

Maïcko (fils de Jane et Hounack)

Nike 

Les Mâles non LOF

Ganouck                                                                                                       

Hustang                                                                                                     

Jenko                                                                                             

Toto